AIRA Capital Public Company Limited
เครือข่ายอนาคตไทย

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิมั่นพัฒนา  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้วยแนวคิดในการร่วมรณรงค์ ส่งเสริมและพัฒนาสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ที่มุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือสังคมในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังให้ทุกคน ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม มีสำนึกรับผิดชอบ ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ พฤติกรรมในการดำเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
 

สงกรานต์ปลอดภัย ขับขี่อย่างมีสติ ลดปัญหาจราจร เพิ่มความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นบนท้องถนน ไม่ใจร้อน ไม่ประมาท ไม่เป็นไทยผีเข้า 
ด้วยความปรารถนาดีจาก เครือข่ายอนาคตไทย และ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 

ไทยฮุบ #อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง เครือข่ายอนาคตไทย 

ด้วยความปรารถนาดีจาก เครือข่ายอนาคตไทย และ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิมั่นพัฒนา  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้วยแนวคิดในการร่วมรณรงค์ ส่งเสริมและพัฒนาสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ที่มุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือสังคมในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังให้ทุกคน ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม มีสำนึกรับผิดชอบ ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ พฤติกรรมในการดำเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
 

สงกรานต์ปลอดภัย ขับขี่อย่างมีสติ ลดปัญหาจราจร เพิ่มความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นบนท้องถนน ไม่ใจร้อน ไม่ประมาท ไม่เป็นไทยผีเข้า 
ด้วยความปรารถนาดีจาก เครือข่ายอนาคตไทย และ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 

ไทยฮุบ #อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง เครือข่ายอนาคตไทย 

ด้วยความปรารถนาดีจาก เครือข่ายอนาคตไทย และ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)