AIRA Capital Public Company Limited
ข้อมูลธุรกิจ / บริการ
บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด
บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด

บริษัทฯ ถือหุ้น จำนวน 60.00%
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านการก่อสร้างอาคารสูง
สำหรับสำนักงานให้เช่า