AIRA Capital Public Company Limited
ข้อมูลธุรกิจ / บริการ
AIRA International Advisory (Singapore) Private Limited
AIRA International Advisory (Singapore) Private Limited

บริษัทฯ ถือหุ้น จำนวน 96.67%  ให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร รวมถึงการควบรวม และซื้อขายกิจการ  ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานตั้งอยู่
ณ ประเทศสิงคโปร์

บริษัทฯ ถือหุ้น จำนวน 96.67%
ให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร รวมถึงการควบรวม และซื้อขายกิจการ
ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานตั้งอยู่ ณ ประเทศสิงคโปร์