AIRA Capital Public Company Limited
นโยบายภาพรวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม  และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น