AIRA Capital Public Company Limited
ข้อมูลธุรกิจ / บริการ
บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด
บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด
บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด เดิมชื่อบริษัท ธรรมนิติและทรูธ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 ให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร ทั้งในด้านการเงินและการบัญชี การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การซื้อขายและควบรวมกิจการ ภาษี และ การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร บริการของเราครอบคลุมทุกภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการเงิน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจSMEs รวมทั้งบุคคลธรรมดา
 
ใบอนุญาต

• ที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ หลักการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาการเงินประเภท A จากกระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษาการเงินจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์

 

ติดต่อ
33/120 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร: 02-652-5108-9, 02-652-5165-7

บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด เดิมชื่อบริษัท ธรรมนิติและทรูธ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 ให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร ทั้งในด้านการเงินและการบัญชี การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
การซื้อขายและควบรวมกิจการ ภาษี และ การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร
บริการของเราครอบคลุมทุกภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการเงิน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจSMEs รวมทั้งบุคคลธรรมดา

 

ใบอนุญาต
• ที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ หลักการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาการเงินประเภท A จากกระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษาการเงินจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์

 

ติดต่อ
33/120 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร: 02-652-5108-9, 02-652-5165-7