AIRA Capital Public Company Limited
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นที่จะเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินชั้นนำ ที่มีเครือข่ายพันธมิตรในระดับสากล ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายและครบถ้วน
 
พันธกิจ
สร้างคุณค่าสูงสุดภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่
 
ผู้ถือหุ้น
:
สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
พนักงาน
:
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากร
คู่แข่ง
:
ดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจให้เป็นไปตาม
กรอบกติกาและตามกฎหมาย
ลูกค้า
:
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
 
เจ้าหนี้
:
ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่มีต่อ
เจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม
องค์กรกำกับดูแล
และหน่วยงานรัฐ
:
ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ
ที่กำหนดโดยองค์กรที่กำกับดูแลอย่าง
เคร่งครัด โดยต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่นในทุกกรณี
สังคม
:
ร่วมช่วยเหลือสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม