AIRA Capital Public Company Limited
ข้อมูลธุรกิจ / บริการ
บริษัท ทราเวลเล็กซ์( ไทยแลนด์ ) จำกัด
บริษัท ทราเวลเล็กซ์( ไทยแลนด์ ) จำกัด

บริษัทฯ ถือหุ้น จำนวน 38%
ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ