AIRA Capital Public Company Limited
ข้อมูลธุรกิจ / บริการ
บริษัท ทราเวลเล็กซ์( ไทยแลนด์ ) จำกัด
บริษัท ทราเวลเล็กซ์( ไทยแลนด์ ) จำกัด

บริษัทฯ ถือหุ้น จำนวน 38%
ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 

ติดต่อ
33/19 อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น G ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-015-5962-7

บริษัทฯ ถือหุ้น จำนวน 38%
ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 

ติดต่อ
33/19 อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น G ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-015-5962-7