AIRA Capital Public Company Limited
ข้อมูลธุรกิจ / บริการ
บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัทฯ ถือหุ้น จำนวน 99.99%
ให้บริการบริหารจัดการกองทุนและบริหารจัดการความมั่งคั่งให้กับลูกค้า

 

ติดต่อ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02-038-4499

บริษัทฯ ถือหุ้น จำนวน 99.99%
ให้บริการบริหารจัดการกองทุนและบริหารจัดการความมั่งคั่งให้กับลูกค้า

 

ติดต่อ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02-038-4499